Logo PG Houten kleur
Een goed gesprek

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

 

Protestantse Gemeente Houten

 

Diaconaal beleidsplan 2012 – 2016

(dit beleidsplan sluit aan op het beleidsplan 2009-2013)

 

1. Wat verstaan we onder diaconaat?

 

Diaconaat is een roeping van de christelijke gemeente om oog, oor en zorg te hebben, in navolging van de woorden van Christus, voor leden van de gemeente en voor anderen die onder druk leven, hetzij van incidentele aard dan wel van structurele aard, zowel in eigen omgeving als elders in de wereld.

Deze zorg komt tot uitdrukking in:

 • het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan mensen die dat nodig hebben;
 • het oproepen van de gemeenteleden om in woord en daad eveneens bijstand, verzorging en bescherming te bieden aan mensen die dat nodig hebben;
 • het bijeenbrengen en beheren van geld en goederen ter ondersteuning van bovengenoemde activiteiten.
 • De diakenen zijn initiërend, stimulerend, sturend en hebben ook een uitvoerende taak hierin.

 

Deze taak wordt richting gegeven door:

 • het luisteren naar de noden én de inzichten van mensen, (belangen)groepen en volken die hulp ontvangen en (leren) kijken vanuit de positie van de hulpontvanger;
 • gelijkwaardigheid: diaconale hulp gaat uit van het principe van gelijkwaardigheid van de hulpgever én de hulpontvanger, ook al is de maatschappelijke positie van beide vaak verschillend;
 • het vergroten van de bewustwording bij de hele kerkelijke gemeente.
 • missionaire activiteiten ontplooien voor de gehele gemeente
 • Signalerende taak naar de burgerlijke gemeente.
 • solidariteit: partij kiezen voor mensen zonder rechten door de stem te verheffen tegen het onrecht dat hen wordt aangedaan.

 

 

2. Wat doen we als diaconie:

 

De activiteiten van de diaconie zijn in het volgende schema gerangschikt naar vier aandachtsgebieden, t.w.:

 • kerkelijke gemeente,
 • eigen woonplaats,
 • regio/land en
 • wereldwijd.

 

 


AANDACHTS-GEBIEDEN

KERKELIJKE GEMEENTE

EIGEN WOONPLAATS

REGIO EN LAND

WERELDWIJD

Willekeurige volgorde

 

 

 

 

Minima

Financiële/natura ondersteuning

Contacten Gemeente

Arme Kant van Nederland

 

 

Informatie op website

Financiële ondersteuning

EVA

 

 

Hulp bij zoeken naar de juiste instanties

Hulp bij zoeken naar juiste instanties

Financiële ondersteuning

 

 

Voorlichting

Participatie werkgroep Armoede Houten Uit

 

 

 

 

Voedseldepot

 

 

 

 

 

 

 

Seniorenbeleid

Attenties

WMO-VIA loket

Fin. ondersteuning

Stichting Bichis-Bükkös

  - Haltna

Bezoekwerk

NPV

 

 

  - Houtens Erf

Financiële ondersteuning

PCOB

 

 

  - Loericker Stee

 

Van Houten &Co

 

 

  - Wijken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeid/Werkloosheid

Ondersteuning bij netwerken

Contacten sociale instanties

 

 

 

Signaleren

Signaleren

 

 

 

 

 

 

 

Gehandicapten

Bezoek eredienst

Signaal functie

Fin. ondersteuning

 

 

Financiële ondersteuning

 

 

 

 

Toegang tot kerkgebouw

 

 

 

 

Vervoer naar kerk

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk

Algemene financiële ondersteuning

St. Agathos – (MAD-project)

Fin. ondersteuning

 

 

Diaconale contacten

Medefinanciering ondersteuning jeugdwerk(st)er

 

 

 

D’ oppas projecten

Medefinanciering opvang

 

 

 

 

 

 

 

Eredienst

Collecteren

Haltna

Avondmaal Antonius ziekenhuis

 

 

Kerktaxi

Houtens Erf

Avondmaal penitentiaire inrichting Nieuwegein

 

 

Organisatie Heilig Avondmaal

Loericker Stee

 

 

 

 

 

 

 

Bezoekwerk

Bezoekwerk ouderen – zieken stimuleren

Haltna

Ziekenhuisbezoek

 

 

Bloemetje-knuffel uit de kerk

Houtens Erf

 

 

 

Geboorteboekjes

Loericker Stee

 

 

 

Kaartenactie (verjaardagen)

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige

Algemene hulp

Belangenbehartiging

Fin. ondersteuning

KiA

 

Fondswerving

Bevordering diaconaal bewustzijn

 

 

 

Paaskaartenactie Amnesty International

 

 

 

 

 

 

 

 

Zending/werelddiaconaat

Collectes

Bevordering oecumene

Fin. ondersteuning

Fin. ondersteuning

 

Fondswerving

(Werkgroep KiA)

 

 

 

Interactief

 

 

 

 

Voorlichting

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen

Diaconaal jaarverslag

diaconale zorg

diaconale zorg

diaconale zorg

 

Diaconale zorg

IDO

 

 

 

Verwelkoming nieuwe gemeenteleden via wijkteams

Netwerk vrijwilligers In de zorg

 

 

 

vorming en toerusting van diakenen

Integraal overleg tussen kerkgenootschappen en de burgelijkke gemeente

 

 

 

vorming en toerusting van wijkteams/contactpersonen

St. Present

 

 

 

 

 

 

 

Fondswerving

Algemene collectes

 

 

 

 

Bloemenfonds

 

 

 

Diaconaat

 

 

 

Jeugdwerk

 

 

 

Schuldhulpverlening

 

 

 

Speciale projecten (Noodhulp)

 

 

 

Verjaardagsfonds

 

 

 

3. Wat kunnen wij nog meer doen?

 

Kerkelijke gemeente        : diaconaal bewustzijn stimuleren  oa. door ondersteuning, deelname  aan en bekendmaken van Stg. Present; stimuleren van Minima beleid en het volgen ervan , ontvangst nieuwe gemeenteleden

Eigen woonplaats            : ondersteuning integratie nieuwe medelanders (vluchtelingen hulp (integratie)), milieu doelstelling

Regio / Land                   : noodopvang gemeenteleden, gevangenen bezoek, thuis- en

                                          daklozen

Wereldwijd                     : partnergemeente

Overige                            : communicatieplan diaconale werkzaamheden

                                       

 

4. Welke aandachtspunten zien we (2012-2016)

 

Aandacht wordt besteed aan:

 • Elke jaar een diaconale gemeente avond
 • Artikelen in Noodzaak over toenemende kloof tussen arm en rijk ook in Houten nav K&M en de voedselbank
 • Aandacht voor de werking van ziekenzorg/WMO/AWBZ
 • Inloophuis/kamer voor eenzamen in de wijk
 • Maandelijks artikel in Noodzaak over Kerk in Actie
 • Toerustingavond aan medewerkers over mantelzorg en verarming in meerdere opzichten
 • Toelichting bij collecten gericht op het tegengaan van armoede
 • Gesprek met oud en jong op gang houden over Armoede de wereld uit (o.a. door het organiseren van themadagdelen over dit onderwerp)
 • Gesprek met jongeren over punt Armoede de wereld uit blijven voeren, liefst samen met ouderen:concreet een avond organiseren om jong en oud met een thema in gesprek te laten zijn
 • Aandacht voor  Fairtrade

5. Wie kunnen we hierbij, zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente, betrekken:

 • De wijkteams voor diverse activiteiten binnen de kerkelijke gemeente en eventueel in de burgerlijke gemeente Houten
 • Andere initiatieven binnen de PgH op het gebied van jongeren-, ouderenzorg en sociale zaken van de gemeente Houten
 • Woningbouwvereniging Viveste in Houten
 • Stg Van Houten &Co
 • Stichting Present
 • Interkerkelijk Diaconaal Overleg
 • NPV
 • Vorming en toerusting PgH
 • Landelijk  Dienstencentrum
 • Politieke partijen

b adres

b kerkdienst

b email

b abonneren

b facebook

b twitter

ANBI

logo RGB DIAP transparant

ANBI