Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Bijlage IIA

Protestantse Gemeente Houten

Diaconaal beleidsplan 2016 – 2019

(dit beleidsplan sluit aan op het beleidsplan 2013-2016)

1. Wat verstaan we onder diaconaat?

Diaconaat is een roeping van de christelijke gemeente om oog, oor en zorg te hebben, in navolging van de woorden van Christus, voor leden van de gemeente en voor anderen die onder druk leven, hetzij van incidentele aard dan wel van structurele aard, zowel in eigen omgeving als elders in de wereld.

Deze zorg komt tot uitdrukking in:

 • het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan mensen die dat nodig hebben;
 • het oproepen van de gemeenteleden om in woord en daad eveneens bijstand, verzorging en bescherming te bieden aan mensen die dat nodig hebben;
 • het bijeenbrengen en beheren van geld en goederen ter ondersteuning van bovengenoemde activiteiten.
 • De diakenen zijn initiërend, stimulerend, sturend en hebben ook een uitvoerende taak hierin. 

Deze taak wordt richting gegeven door:

 • het luisteren naar de noden én de inzichten van mensen, (belangen)groepen en volken die hulp ontvangen en (leren) kijken vanuit de positie van de hulpontvanger;
 • gelijkwaardigheid: diaconale hulp gaat uit van het principe van gelijkwaardigheid van de hulpgever én de hulpontvanger, ook al is de maatschappelijke positie van beide vaak verschillend;
 • het vergroten van de bewustwording bij de hele kerkelijke gemeente;
 • missionaire activiteiten ontplooien voor de gehele gemeente;
 • Signalerende taak naar de burgerlijke gemeente;
 • solidariteit: partij kiezen voor mensen zonder rechten door de stem te verheffen tegen het onrecht dat hen wordt aangedaan.

2. Wat doen we als diaconie?

De activiteiten van de diaconie zijn in het volgende schema gerangschikt naar vier aandachtsgebieden, te weten:

 • kerkelijke gemeente,
 • eigen woonplaats,
 • regio/land en
 • wereldwijd.


AANDACHTSGEBIEDEN

KERKELIJKE GEMEENTE

EIGEN WOONPLAATS

REGIO EN LAND

WERELDWIJD

Willekeurige volgorde

Minima

Financiële/natura ondersteuning

Contacten Gemeente

Arme Kant van Nederland

Informatie op website

Financiële ondersteuning

Hulp bij zoeken naar de juiste instanties

Hulp bij zoeken naar juiste instanties

Wereldhuis

Financiële ondersteuning

Wereldhuis

Voorlichting

Kerk & Minima

Voedselbank

Seniorenbeleid

Financiële ondersteuning

Van Houten &Co

Fin. ondersteuning

- Haltna

Bezoekwerk

- Houtens Erf

- Loericker Stee

- Wijken

Arbeid/Werkloosheid

Ondersteuning bij netwerken

Contacten sociale instanties

Signaleren

Signaleren

Gehandicapten

Bezoek eredienst

Signaalfunctie

Fin. ondersteuning

Financiële ondersteuning

Toegang tot kerkgebouw

Vervoer naar kerk

Jeugdwerk

Algemene financiële ondersteuning

Medefinanciering opvang

Fin. ondersteuning

Diaconale contacten

Eredienst

Collecteren

Haltna, Houtens Erf, Loericker Stee

Antonius ziekenhuis

Kerktaxi

Penitentiaire inrichting Nieuwegein

Organisatie Heilig Avondmaal

Bezoekwerk

Bezoekwerk ouderen – zieken stimuleren

Haltna, Houtens Erf, Loericker Stee

Ziekenhuisbezoek

Bloemetje - knuffel uit de kerk

Geboortepresentje

Kaartenactie (verjaardagen)

Fruitbakjes aktie

Overige

Algemene hulp

Belangenbehartiging

Fin. ondersteuning

Fondswerving

Bevordering diaconaal bewustzijn

Paaskaarten actie

Amnesty International

Zending/werelddiaconaat

Collectes

Bevordering oecumene

Fin. ondersteuning

Fin. ondersteuning

Fondswerving

Kerk in Actie

Voorlichting

Algemeen

Diaconale zorg

Diaconale zorg

Diaconale zorg

Diaconale zorg

Verwelkoming nieuwe gemeenteleden via wijkteams

IDO

Vorming en toerusting van diakenen

Netwerk vrijwilligers In de zorg

Vorming en toerusting van wijkteams/contactpersonen

Integraal overleg tussen kerkgenootschappen en de burgerlijke gemeente

St. Present

Fondswerving

Algemene collectes

Bloemenfonds

Diaconaat

Jeugdwerk

Schuldhulpverlening

Speciale projecten (Noodhulp)

Verjaardagsfonds

           

3. Wat kunnen wij nog meer doen?

Kerkelijke gemeente:       diaconaal bewustzijn stimuleren o.a. door ondersteuning, deelname aan en bekendmaken van Stichting Present; stimuleren van Minima beleid en het volgen ervan, ontvangst nieuwe gemeenteleden

Eigen woonplaats:           ondersteuning integratie nieuwe medelanders (vluchtelingenhulp (integratie)), milieudoelstelling

Regio / Land:                  noodopvang gemeenteleden, thuis- en daklozen

Wereldwijd:                    partnergemeente

Overige:                           communicatieplan diaconale werkzaamheden

                                       

4. Welke aandachtspunten zien we (2016-2019)

Aandacht wordt besteed aan:

 • Artikelen in Noodzaak over toenemende kloof tussen arm en rijk ook in Houten
 • Maandelijks artikel in Noodzaak over Kerk in Actie
 • Toelichting bij collecten gericht op het tegengaan van armoede

5. Wie kunnen we hierbij, zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente, betrekken?

 • De wijkteams voor diverse activiteiten binnen de kerkelijke gemeente en eventueel in de burgerlijke gemeente Houten
 • Andere initiatieven binnen de PGH op het gebied van jongeren-, ouderenzorg en sociale zaken van de gemeente Houten
 • Woningbouwvereniging Viveste in Houten
 • Stg Van Houten &Co
 • Stichting Present
 • Interkerkelijk Diaconaal Overleg
 • Vorming en toerusting PGH
 • Landelijk  Dienstencentrum
 • Politieke partijen

 

b adres

b kerkdienst

b email

b abonneren

b facebook

b twitter

ANBI

logo RGB DIAP transparant

ANBI