Logo PG Houten kleur
Een goed gesprek

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Gegevens Protestantse Gemeente te Houten ten bate van ANBI

 

De Protestantse Gemeente te Houten en haar diaconie zijn erkend als Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI).
Gewone en periodieke giften aan de Protestantse Gemeente zijn daardoor aftrekbaar van de belasting.

Conform de wettelijke verplichting  voor ANBI erkende instellingen maken we hieronder de financieel gegevens van de Protestantse Gemeente openbaar.

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI:

Protestantse gemeente te Houten

Telefoonnummer (facultatief):

030 6374986

RSIN/Fiscaal nummer:

006481073

Website adres:

www.pghouten.nl

E-mail:

via dit formulier

Adres:

Het Kant 1

Postcode:

3995 DA

Plaats:

Houten

 

De Protestantse gemeente te Houten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

 

Wat kenmerkt onze gemeente?

 

De Protestantse Gemeente te Houten: 

 

 • wil gericht zijn op God en op elkaar en de wereld om ons heen
 • is verscheiden, veelkleurig en pluriform
 • is toegankelijk en gastvrij
 • is een plaats van werkelijke ontmoeting met respect voor elkaars overtuiging
 • heeft als pijlers: de eredienst, de dialoog, jongeren en missionaire openheid
 • schenkt aandacht aan vorming en toerusting tot geloofs- en gemeenteopbouw
 • staat open naar andere kerkelijke gemeenten in Houten
 • is een muzikale gemeente
 • wil een lerende gemeente zijn
 • investeert in de toekomst

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.  

 

 De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Houten.

 B. Samenstelling bestuur.

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 37 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

 

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

 

C. Doelstelling/visie.

 

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan. 

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland 

 

Op de website www.pghouten.nl vindt u het beleidsplan 2015-2019 van onze gemeente. http://www.pghouten.nl/images/kerkenraad/Visiedocument_2015-2020_Schatten_Delen.pdf 

 

E. Beloningsbeleid. 

 

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland 

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

 

H. Staat van baten en lasten met toelichting.

Staat van baten en lasten

     
       

BATEN

 Rekening 2018

Begroting 2018

Rekening 2017

       

Baten onroerende zaken

 17.783

 20.000

 40.823

Rente-baten en dividenden

 1.157

 2.000

 693

Bijdragen levend geld

 410.191

 404.500

 419.974

Totaal a

 € 429.131

 € 426.500

 € 461.490

       

LASTEN

     
       

Lasten kerkgebouwen excl. afschrijvingen

 13.065

 14.500

 10.613

Afschrijvingen

 908

 1.000

 908

Pastoraat

 169.669

 189.500

 187.333

Lasten kerkdiensten en ov. activiteiten

 33.610

 44.085

 37.532

Verplichtingen en bijdr. andere organen

 31.937

 31.250

 32.152

Salarissen en vergoedingen

 144.139

 122.500

 120.832

Kosten beheer en administratie

 16.789

 13.300

 12.771

Rentelasten

 2.527

 2.500

 2.436

Totaal b

 € 412.644

 € 418.635

 € 404.577

       

Saldo a - b

 € 16.487

 € 7.865

 € 56.913

       

Toevoegingen aan fondsen/voorzieningen

 € (25.000)

 € (25.000)

 € (25.000)

Overige baten en lasten

 € (652)

 € -

 € 758

Totaal c

 € (25.652)

 € (25.000)

 € (24.242)

       

       Resultaat a-b-/+c

 € (9.165)

 € (17.135)

 € 32.671

 

G.Toelichting bij de staat van baten en lasten en de balans

 

 

Resultaat in hoofdlijnen –vergelijking met begroting(afgerond).

 

Het resultaat over het boekjaar 2018 bedraagt € 9.000 negatief. Er was oorspronkelijk een negatief resultaat van € 17.000 begroot. In hoofdlijnen kan dit als volgt worden samengevat:

 

 

Realisatie 2018

Begroting 2018

Baten

429.000

426.000

Lasten

438.000

443.000

Resultaat

   -9.000

  -17.000

 

De belangrijkste redenen voor dit verschil tussen realisatie en begroting zijn (x 1000):

Hogere opbrengst collecten +5 Lagere inkomsten uit verhuur -2 Lagere kosten van de clusters  +11

Lagere kosten pastoraat +20 Hogere personeelskosten -22 Hogere lasten beheer  -3

                                                                             

Vooruitzichten 2019

Wij zien de toekomst met enige zorg tegemoet. De verwachting is dat ook het jaar 2019 een tekort zal vertonen door stijgende personeelskosten en een lagere VVB. De VVB toezegging voor 2019 bedraagt 367.000. De vermogenspositie van onze gemeente is ruim waardoor tekorten op middellange termijn opgevangen kunnen worden. Voor de verdere toekomst is een helder beleidsplan gewenst wat betreft pastoraat, personeel, baten en lasten. Hoe brengen wij inkomsten en uitgaven weer in balans?

b adres

b kerkdienst

b email

b abonneren

b facebook

b twitter

ANBI

logo RGB DIAP transparant

ANBI