Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Gegevens Protestantse Gemeente te Houten ten bate van ANBI

 

De Protestantse Gemeente te Houten en haar diaconie zijn erkend als Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI).
Gewone en periodieke giften aan de Protestantse Gemeente zijn daardoor aftrekbaar van de belasting.

Conform de wettelijke verplichting  voor ANBI erkende instellingen maken we hieronder de financieel gegevens van de Protestantse Gemeente openbaar.

 

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI:

Protestantse gemeente te Houten

Telefoonnummer (facultatief):

030 6374986

RSIN/Fiscaal nummer:

006481073

KvK-nummer

83758097

Website adres:

www.pghouten.nl

E-mail:

via dit formulier

Adres:

Het Kant 1

Postcode:

3995 DA

Plaats:

Houten

 

De Protestantse Gemeente te Houten (hierna PGH) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk en via deze link: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

 

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de PGH.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. De kerkenraad van de PGH telt 23 leden, die worden gekozen door en uit de leden van deze kerkelijke gemeente.

 

Het college van kerkrentmeesters van de PGH telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9)

 

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “De roeping van kerk en gemeente”. 

 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan 2021-2025 “De toekomst open tegemoet” van de Protestantse Kerk kunt u vinden op deze pagina.

Het visiedocument 2015-2020 van de PGH kunt u vinden via deze link:

De opstelling van een visiedocument voor een volgende periode van 5 jaar heeft door de coronapandemie vertraging opgelopen. In 2021 zal een visiedocument voor 2021-2026 worden opgeleverd.

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van de PGH is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Voor een overzicht van de verschillende activiteiten zie o.a. de website van de PGH, de diverse sociale media, het blad Noodzaak en de brochure Actie Kerkbalans 2021. 

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens van de PGH treft u hieronder onder H. aan.

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit voor de PGH cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten van de PGH geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

  ANBI rapport

Toelichting

 Algemeen

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

 

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

 

Rekening 2020 en begroting 2021

De exploitatie van de PGH heeft zich in 2020 geheel anders ontwikkeld dan bij het opstellen van de begroting voor 2020 werd verwacht. Dit is o.a. veroorzaakt door:

  • Lagere kosten voor de predikanten door het vertrek van ds. Martin Snaterse naar een andere gemeente.
  • De oproep aan de leden om de vaste vrijwillige bijdrage (VVB) structureel te verhogen om de ontstane vacature te kunnen invullen. Hieraan is ruimhartig gehoor gegeven met als gevolg dat de opbrengst VVB is gestegen naar € 384.000.
  • Het uitbreken van de coronapandemie wat o.a. tot gevolg heeft gehad:

     - lagere opbrengsten uit de verhuur van ruimten in de kerk voor (niet-)kerkelijke activiteiten;

     - lagere kosten voor kerkdiensten en kerkelijke activiteiten;

     - lagere opbrengsten uit collecten.

 

In de lasten 2020 zijn meegenomen de bijdrage van 2% van de VVB 2019 aan het landbouwproject van Kerk in Actie in Noord-Ghana. Voor 2021 geldt dat:

  • bij vaststelling van de jaarrekening 2020 1% van de VVB 2020 zal worden overgemaakt en
  • bij vaststelling van de jaarrekening 2021 definitief zal worden bepaald of de aanvullende 1% voor 2021 kan worden overgemaakt.

De incidentele baten € 332.000 bestaan uit:

  •  Ontvangst van een legaat € 62.000.
  •  Herwaardering € 270.000. Volgens de richtlijnen van de PKN dient de pastorie aan de Mispelgaarde m.i.v. 1-1-2020 gewaardeerd te worden tegen de actuele waarde (WOZ-waarde). Het bedrag van de herwaardering is ondergebracht in een herwaarderingsreserve. 

Aktie-F heeft € 5.000 bijgedragen. Deze bijdrage is in zijn geheel toegevoegd aan de betreffende bestemmingsreserve.

De pastorie zal in 2021 een flinke opknapbeurt ondergaan. Hiervoor zal naar verwachting een bedrag van € 50.000 nodig zijn. Voor dit bedrag is de afgelopen jaren geen voorziening getroffen. Daarom is in 2020 éénmalig de dotatie aan de onderhoudsvoorziening verhoogd van € 25.000 naar € 75.000.

 

Uiteindelijk is het normale resultaat, dus exclusief incidentele baten, éénmalig hogere dotatie aan de onderhoudsvoorziening en de bijdrage van Aktie-F, uitgekomen op € 16.000. Gezien de begroting die een tekort aangaf van € 56.000 mag dit als een mooi resultaat worden gezien. De algemene reserve is toegenomen met € 28.000.

 

De bezittingen van de PGH bestaan uit onroerende zaken, deposito’s, beleggingen en geldmiddelen. De onroerende zaken bestaan uit het kerkgebouw aan Het Kant en de pastorie aan de Mispelgaarde. 

 

De bezittingen zijn gefinancierd met vreemd en eigen vermogen. Het vreemde vermogen bestaat grotendeels uit de onderhoudsvoorziening. Jaarlijks wordt van de exploitatie € 25.000 aan deze voorziening toegevoegd. Het kleine onderhoud gaat direct van het resultaat, het grotere onderhoud van de voorziening. De omvang van de voorziening wordt bepaald door het meerjarenonderhoudsplan dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

 

De bezittingen van de PGH worden voor 87% gefinancierd met eigen vermogen. Een groot deel van dit eigen vermogen is echter vastgelegd in onroerende zaken en daarmee niet beschikbaar. Er wordt geen gebruik gemaakt van externe financiers. De vermogenspositie van de PGH is op dit moment solide en gezond.

 

De beschikbare geldmiddelen zijn voldoende om aan de verplichtingen op korte termijn te voldoen. Deze verplichtingen betreffen o.a. het begrote tekort voor 2021 en de opknapbeurt van de pastorie aan de Mispelgaarde. 

 

De begroting 2021 sluit met een tekort van € 25.000. De verwachte negatieve ontwikkeling van de exploitatie de komende jaren en de gevolgen hiervan voor de liquiditeitspositie van de PGH vereisen aandacht. Door het college zal in 2021 een financieel meerjarenbeleidsplan worden opgesteld. Uitgangspunten voor dit plan zullen o.a. zijn:

  • Het nog op te stellen visiedocument 2021-2026 voor de PGH en de daaruit voortvloeiende ambities, prioriteiten, keuzes en toekomstgerichte investeringen.
  •  De eisen die worden gesteld aan een gezonde financiële huishouding van een gemeente.