Logo PG Houten kleur
Een goed gesprek

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Gegevens van de Diaconie van
de Protestantse Gemeente te Houten ten bate van ANBI

De Protestantse Gemeente te Houten en haar diaconie zijn erkend als Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI).
Gewone en periodieke giften aan de Protestantse Gemeente zijn daardoor aftrekbaar van de belasting.

Conform de wettelijke verplichting  voor ANBI erkende instellingen maken we hieronder de financieel gegevens van de Diaconie van de Protestantse Gemeente openbaar.

 

 

 

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Houten

Telefoonnummer:

030 - 6374986

RSIN/Fiscaalnummer:

824126890

Website adres:

www.pghouten.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Het Kant 1

Postcode:

3995 DA

Plaats:

Houten

Postadres:

Het Kant 1

Postcode:

3995 DA

Plaats:

Houten

     
     

De Protestantse Gemeente te Houten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: "een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten" (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).   

 

De Gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barm- hartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X lid 3).                                                                                                        

 

De Diaconie van deze Gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.                                                                                                                                                  

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:                                                                                                                                               

www.protestantsekerk.nl/
                 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Houten.                                                                                                                                             

Bestuurssamenstelling bestuur                                                       

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente, predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. De diakenen worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.                                                                                                                                             

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.                                                                                                                                          

Doelstelling, visie en activiteiten                                          

Wat verstaan we onder diaconaat?                                                 

Diaconaat is een roeping van de christelijke gemeente om oog, oor en zorg te hebben, in navolging van de woorden van Christus, voor leden van de gemeente en voor anderen die onder druk leven, hetzij van incidentele aard dan wel van structurele aard, zowel in eigen omgeving als elders in de wereld.                                                                                                                           

Deze zorg komt tot uitdrukking in:                                                                                                                       

•   het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan mensen die dat nodig hebben;

•   het oproepen van de gemeenteleden om in woord en daad eveneens bijstand, verzorging en  bescherming te bieden aan mensen die dat nodig hebben;                                                                     

•   het bijeenbrengen en beheren van geld en goederen ter ondersteuning van bovengenoemde    activiteiten.                                                                                                                                                                                                                                                                    

De diakenen zijn initiërend, stimulerend, sturend en hebben ook een uitvoerende taak hierin. Deze taak wordt richting gegeven door:                                                               

•   het luisteren naar de noden én de inzichten van mensen, (belangen)groepen en volken die hulp ontvangen en (leren) kijken vanuit de positie van de hulpontvanger; 

•   gelijkwaardigheid: diaconale hulp gaat uit van het principe van gelijkwaardigheid van de      hulpgever én de hulpontvanger, ook al is de maatschappelijke positie van beide vaak verschillend

•   het vergroten van de bewustwording bij de hele kerkelijke gemeente.  

•   missionaire activiteiten ontplooien voor de gehele gemeente 

•   signalerende taak naar de burgerlijke gemeente.             

•   solidariteit: partij kiezen voor mensen zonder rechten door de stem te verheffen tegen het onrecht dat hen wordt aangedaan.                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                    

Wat doen we als diaconie?              

De activiteiten van de diaconie zijn in het volgende schema gerangschikt naar vier 

aandachtsgebieden, t.w.:                          

•   kerkelijke gemeente,      

•   eigen woonplaats,   

•   regio/land en                         

•   wereldwijd 

                                                                                                                                                            

Beleidsplan                                                                            

Het beleidsplan 2013 - 2016 van de Diaconie is te vinden via deze link.                                        

Daarnaast verwijzen wij u naar het beleidsplan van de landelijke Protestantse kerk: "Met Hart en Ziel: beleidsplan 2013 - 2016 voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland".     

 

www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/Visienota-2012.

 

Beloningsbeleid    

De diaconie van de Protestantse Gemeente te Houten heeft geen medewerkers in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.  

 

Voorgenomen bestedingen                                                                                      

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.                               

                                                                                          

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting                                        

De diaconie heeft als streven om ontvangen giften ook t.l.v. dat boekjaar uit te geven. Voor zover mogelijk gebeurt dit conform de bedragen en aan doelen aangegeven in de begroting.

begroting diaconie 2018

image002                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting van de baten:                                                                                                                                        

De diaconie ontvangt inkomsten via rente inkomsten (A1) en collecten tijdens de kerkdiensten en door middel van giften (A2 en A3).     

                                                                                                   

Toelichting van de lasten:                                                                                                                                        

De landelijk kerk legt ons een diaconaal quotum op. Met dit quotum kan de landelijke kerk het diaconale werk coördineren (B1). Onder diaconaal plaatselijk werk (B2) zijn onder andere de kosten opgenomen van het senioren- en jeugddiaconaat, financiële ondersteuning van personen, de kosten van de kerkradio en uitzending gemist en de kosten voor een kleine attentie als teken van medeleven bij een (pastoraal of diaconaal) bezoek bij fijne en minder fijne gebeurtenissen.

                                

De opbrengst van de door te zenden collecten en giften (A3) worden in hetzelfde jaar afgedragen aan de organisaties / instanties waarvoor gecollecteerd is (B3). Hieronder vallen bijvoorbeeld de collecten van de doelen van Kerk in Actie en missionair werk, maar ook plaatselijke organisaties zoals de voedselbank, Vluchtelingenwerk en Amnesty International.                              

b adres

b kerkdienst

b email

b abonneren

b facebook

b twitter

ANBI

logo RGB DIAP transparant

ANBI