Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

dopen140913Levensmomenten

 

Bediening Heilige Doop

In de regel is er om de maand een doopzondag. Er kan worden gedoopt en gezegend in beide diensten. Wilt u uw kinderen laten dopen of zegenen? Zorgt u er dan voor dat u op tijd contact opneemt met het kerkelijk bureau. We verwachten van de ouders dat zij doopcatechese volgen of hebben gevolgd. Twee weken voor de doopzondag houden we een 'doopzitting' op de maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur in de Opstandingskerk. Hierin bespreken we de inhoud van de doopdienst.

 

doopkaars

Kinderzegen

Ouders die voor hun kinderen een kinderzegen willen ontvangen in plaats van de doop, kunnen contact opnemen met hun wijkpredikant.

 

Gesprekskring Verdiepen en Belijden

Wil je je verdiepen in het geloof? Of voorbereiden op het doen van openbare belijdenis? Dan ben je van harte welkom bij deze kring. Deelname betekent niet op voorhand dat je verplicht bent belijdenis te doen. Wel staan we in deze kring met name stil rond de vraag wat geloven voor jou betekent, wat het christelijk geloof inhoudt, en hoe het geloof nog meer voor je kan gaan leven. De gesprekken blijken voor de deelnemers telkens weer heel inspirerend en verrijkend te zijn. Gun jezelf deze mogelijkheid en geef je dus op!

 De bijeenkomsten zijn ook op zondagmiddag zodat jongeren die elders studeren er ook bij kunnen zijn. Nieuwe deelnemers kunnen zich nog aansluiten. De volgorde in de 'naam' van de groep geeft aan dat het allereerst gaat om het verdiepen van  je geloof en als dat uitmondt in belijdenis doen, is dat natuurlijk prachtig. De voorbereiding op de belijdenis is tussen Pasen en Pinksteren. 

 

Viering Heilig Avondmaal

Eenmaal in de twee maanden wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Om 9.00 uur is er een tafelviering, waaraan de kinderen niet deelnemen en om 10.45 uur een lopende viering met de kinderen. Iedere gelovige, ook als men te gast is in de viering, heeft toegang tot het avondmaal. Voor de vieringen met kinderen is er geen leeftijdscriterium, als suggestie geven we de grens van 7 à 8 jaar. Op gezette tijden geven de predikanten aan de kinderen avondmaalscatechese om ook hen te begeleiden in het belijden van Jezus Christus. In de Stille Week zijn er extra vieringen van het Heilig Avondmaal. In bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, kan een thuisviering van het Heilig Avondmaal plaatsvinden. Ook in de Houtense zorginstellingen organiseert onze gemeente vieringen van het Heilig Avondmaal.

 

Zalving en Zegening

In geval van ernstige psychische of lichamelijke ziekte, is het mogelijk om gezalfd te worden. De zalving bemiddelt heil en heling aan de zieke: niet automatisch, maar in antwoord op het gebed dat ingegeven is door geloof. Een antwoord van God op de gebrokenheid van het leven. Zalving is niet pas bedoeld voor de stervenden, maar ook voor zieken en iedereen die lijdt en hinder ondervindt in het dagelijks bestaan. In onze gemeente vindt zalving altijd plaats samen met een viering van het heilig Avondmaal. Deze zalving en viering kan thuis plaatsvinden, in het ziekenhuis en tijdens een kerkdienst van ziekenzalving en zegening. Deze diensten worden twee keer per jaar gehouden.

 

Uitvaart- en dankdiensten

Nabestaanden bereiden samen met de predikant een uitvaart- of dankdienst voor. Voor de planning en kosten van deze diensten kunt u contact opnemen met de koster van onze gemeente.